For authors

Prezentare:

Vă oferim publicaţia PSIHOLOGIE, Revista ştiinţifico – practică, care sperăm că va deveni un ghid şi îndrumător bun pentru activitatea fiecăruia dintre Dumneavoastră. Prin intermediul acestei reviste dorim să că informăm cu realizările cercetătorilor contemporani, să diseminăm informaţii actuale şi utile pentru oamenii de ştiinţă şi practicieni, să familiarizăm persoanele cointeresate cu rezultatele cercetărilor științifice originale a oamenilor de știință din diverse ramuri ale Psihologiei autohtone şi de peste hotare. Totodată, fiecare dintre Dumneavoastră prin intermediul revistei are posibilitatea să editeze experiență avansată, propriile cercetări, sondaje.

Persoanele interesate în publicarea articolelor ştiinţifice şi de sinteză pot trimite materialele la adresa de E:mail a redactorului-şef luciasavca@mail.ru; redactorului-şef adjunct mariavirlan@yahoo.com, cei din România: robuviorel_upa@yahoo.com.

Potenţialii autori din ţară şi de peste hotare nu achită taxe pentru prezentarea, procesarea, recenzarea articolului.

Evaluarea articolelor urmăreşte următoarele aspecte:

Evaluarea primară atrage atenţia asupra structurii articolului, dar şi dacă denumirea articolului şi conţinutul corespunde domeniului revistei

Originalitatea şi actualitatea rezultatelor expuse, sunt suficient de noi şi interesante pentru a justifica publicarea; cercetarea este una importantă;.

Conţinutul: se ia în calcul fiecare element în parte, urmărindu-se dacă: titlul redă în totalitate conţinutul articolului; dacă rezumatul reflectă conţinutul articolului; cuvintele-cheie exprimă repere de conţinut; introducerea este concisă şi descrie starea de lucruri şi importanţa studiului realizat; cât de bine este cunoscută în literatura de specialitate problema abordată, cu ce date noi completează problema abordată cercetarea actuală. Conţinutul propriu-zis al lucrării susţine argumentat, necesitatea cercetării, reieşind din analiza literaturii în domeniu, rezultatele cercetării realizate şi dacă acestea sunt expuse în mod clar şi într-o succesiune logică.

Recenzarea articolului

Recenzarea materialelor prezentat pentru publicare trece prin câteva etape, având drept scop selectarea celor mai valoroase lucrări, asigurându-se astfel calitatea materialului publicat.

Articolul ştiinţific sau de sinteză, primit la redacţie pentru publicare, preventiv trece prin testul “Software-ul de detectare a Plagiatul” prin sistemul liber de testate antiplagiat (www.detectareplagiat.ro). Redactorul-şef sau redactorul-şef adjunct, după o constatare că articolul corespunde cerinţelor articolelor ştiinţifice, conţine toate elementele constitutive obligatorii, distribuie articolele experţilor în domeniu pentru recenzie. Recenzarea este efectuată de către doi specialişti competenţi în problema pusă în discuţie, selectaţi din cadrul Consiliului ştiinţific al revistei. După evaluarea peer-review de către doi experţi în domeniu, materialul şi recenziile primite de la experţi este prezentat consiliului editorial, care recomandă pentru decizia finală. Autorul va fi anunţat de echipa editorială, dacă articolul propus corespunde cerinţelor şi va fi editat sau necesită să fie revizuit. În cazul ambelor recenzii negative – articolul este respins. Materialele nu se returnează autorului.

INSTRUCŢIUNI DE TEHNOREDACTARE

Materialul prezentat pentru publicare trebuie să abordeze subiecte de cercetare originale și trebuie să respecte regulile înaintate de CNAA faţă de articolele ştiinţifice: CNAA: http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/guide_thesis/guide_thesis_2016.pdf., şi cerinţele propuse de redacţie.

Textul articolului ştiinţific trebuie să fie scris în limba română sau în limbile în care se exprimă autorul, de circulație internațională în mediul academic: rusă, engleză, franceză, germană cu mărimea caracterelor 12, Times New Roman, folosind formatul A4 cu margini de 2x2x2x2,5 cm cu interval 1,0; volumul 7-13 pagini şi să respecte următoarea structură:.

  1. Moto – aproape de conţinutul articolului sau fotografia autorului.

  2. Titlul lucrării: română, engleză; şi în limba autorului ( de ex. rusă) cu bold.

  3. Date despre autor / biodata (N. P. – în română şi engleză şi în limba autorului cu bold; titlul ştiinţific, gradul didactic, afilierea instituțională. postul ocupat şi regiunea unde îşi desfăşoară activitatea – în l. română.

  4. Rezumat (200 – 500 de semne) în limbile: română / engleză / şi limba autorului (l. rusă, franceză ş.a.)

  5. Cuvinte – cheie (5-6 cuvinte) în română, engleză: şi în limba autorului ( de ex. rusă).

  6. Introducerea, actualitatea problemei

  7. Conţinutul propriu-zis al lucrării să fie expus după următoarea structură:, analiza literaturii la problema abordată, scopul şi ipoteza cercetării, metodele aplicate, rezultatele obţinute şi discuţiile, reflectarea datelor statistice în tabele, figuri/diagrame. Sub figură se indică numărul de ordine şi denumire figurii. Tabelele se numerotează şi sunt însoţite de titlu.

  8. Concluzii, recomandări la subiectul abordat elaborate la un nou nivel,

  9. Referinţele bibliografice după cerinţele înaintate de CNAA, înserată în acoladă pătrată în text cu indicarea pag. [12, pag. 213] – dacă sunt luate din textul autorului indicat sau [12]. Titlurile în chirilică și referințe bibliografice în limbile slave vor fi transliterat în conformitate cu normele obișnuite existente (pentru limba latină – consultați Biblioteca modificată a sistemului Congresului). Nu se includ în bibliografie surse care nu au fost folosite în text.

Vă invităm la o colaborare fructuoasă!

Cu respect, colegiul de redacţie.